Polígono Ind. Aldaba - 20400 Tolosa (Gipuzkoa)
L-V 9:00-13:00 / 16:00-19:00

Baldintza orokorrak

Explore-Rent-en Alokairuko Baldintza Orokorrak.

 1. APLIKAZIO EREMUA, KONTRATUAREN EDUKIA, APLIKA DAITEKEEN ZUZENBIDEA

1.1 Explore-Rent-en Baldintza Komertzial Orokor hauek soilik dira baliozkoak. Ez dira onartuko Errentatzailearen Baldintza Komertzial Orokorretatik desberdinak edo aurkakoak diren errentariaren baldintzak. Errentatzailearen Baldintza Komertzial Orokor horiek ere baliozkoak izango dira errentatzaileak errentariari autokarabana erreserbarik gabe alokatzen dionean, baita errentariaren baldintza dibergenteak ezagututa ere.

1.2 Errentariarekin egindako kontratuaren helburua autokarabana alokairuko erregimenean entregatzea da soilik. Errentariak ez ditu bidaiaren prestazioak zordunduko, ez eta azken horien guztizkoa ere.

1.3 Erreserbaren kasuan, errentariaren eta errentatzailearen artean, modu esklusiboan Espainiako zuzenbideak agindutako alokairuko kontratua gauzatuko da. Errentariak berak antolatuko du bere bidaia eta ibilgailua bere erantzukizunpean erabiliko du. Alokairuko kontratua adostutako iraupenera mugatuta egongo da. Baztertuta geratuko da denbora mugagabean, erabilera jarraitua dela eta, alokairuko kontratua isilean luzatzea.

1.4 Errentatzailearen eta errentariaren arteko akordio guztiak idatziz egingo dira.

 1. GUTXIENEKO ADINA, BAIMENDUTAKO GIDARIAK

2.1 Errentariak eta gidari bakoitzak gutxienez 25 urte izan beharko dituzte. Bestalde, bi urte baino gehiagoko antzinatasuneko B motako gidabaimena edo dagokion baimen nazionala izan beharko dute. EBko egoiliarra izan ezean, nazioarteko gidabaimena izan beharko du. Autokarabana entregatu ahal izateko, beharrezkoa da errentariak edota gidariek gidabaimena eta baliozko pasaportea/Nortasun Agiri Nazionala aurkeztea. Dokumentu horiek ez aurkezteagatik entregatzeko unea atzeratzen baldin bada, atzerapen hori errentariaren gain geratuko da. Aipatutako dokumentazioa entrega egiteko adostutako unean edo arrazoizko epean ezin baldin bada aurkeztu, errentatzailea kontratua baliogabetzeko baimenduta egongo da. 4.2. atalean ezarritako baliogabetzeko-baldintzak azalduko dira. Alokairuko enpresek edo agintaritza ofizialek nazioarteko gidabaimena aurkezteko eska dezakete (EBn bizi ez diren bezeroen kasuan).

2.2 Jakinarazten da errentatzailearen ibilgailu batzuek 3,5 tona baino gehiagoko guztizko pisua dutela eta ibilgailu horiek gidatzeko dagokion gidabaimena behar dela. Segurtasun gehiago izateko, B motako gidabaimena dutenek errentatzailearekin kontsultatu beharko dute errentariak alokatutako ibilgailuaren baimendutako guztizko masa.

2.3 Alokatutako autokarabana entregatzeko unean alokatutako ibilgailuarekin bat datorren gidabaimenik ez baldin bada, ulertuko da ez dela autokarabana hartu; kasu horretan, dagozkion baliogabetzeko baldintzak aplikatuko dira (ikus. 4.2. atala).

2.4 Errentariak eta alokairuko estazioan erregistratu diren beste gidariek soilik gidatu ahal izango dute ibilgailua.

 1. ALOKAIRUKO PREZIOAK ETA KALKULUA, ALOKAIRUAREN IRAUPENA

3.1 Alokairuaren prezioak kontratua egiteko unean indarrean dagoen errentatzailearen prezioen zerrendatik eratortzen dira.<0} Urteko garai jakinetan zehar alokairuan gutxienez ezarritako denbora-tartea ere kontratua sinatzeko garaian indarrean dagoen errentatzailearen prezioen zerrendatik eratortzen da. Erreserbatutako alokairuko egunen arabera, dagokion denboraldirako zerrendan ageri diren prezioak izango dira baliozkoak. Eskainitako zerbitzuengatik, alokairu bakoitzeko zenbateko finko eta bakar bat kobratuko da. Horren zenbatekoa kontratua gauzatzeko garaian indarrean dagoen errentatzailearen prezioen zerrendan kontsulta daiteke. 3.2 Hautazko osagarrien alokairuko prezioak, kontratua gauzatzeko garaian, errentatzailearen prezioen zerrendakoak izango dira. 3.3 Gutxieneko alokairua hiru egunekoa da. 3.4 Alokairuko dagozkien prezioek hauek biltzen dituzte: BEZa, mugarik gabeko kilometrajea hiru egun baino gehiagoko alokairuetarako, arrisku orotarako asegurua, aseguruaren dagokion estalduraren arabera (ikus beherago 11 atala), txasis-kabinaren fabrikatzailearen mugikortasun-bermea. 3.5 Errentariak alokairuko zentroan autokarabana hartzen duenean hasten da alokairu-aldia eta alokairuko zentroko langileek ibilgailua jasotzen dutenean amaitzen da. 3.6 Autokarabana idatziz adostutako denbora igaro ondoren itzultzen baldin bada, errentatzaileak 20 € gehituko ditu atzerapen-ordu bakoitzeko (hala eta guztiz ere, atzerapen-egun bakoitzeko, gehienez, jardunaldi bati dagokiona izango da). Errentariak bere gain hartuko ditu ibilgailua entregatzean izandako atzerapenean beste errentari edo pertsona batek errentatzailearen aurrean eskubideak baliatu izanetik eratorritako gastuak, errentariari egotz dakizkiokeenak. 3.7 Ibilgailua kontratatutako alokairu-aldia igaro baino lehen itzuliz gero, kontratuz adostutako alokairuko prezio osoa ordaindu beharko da. 3.8 Autokarabana erregai-depositua beteta duela entregatzen da, eta horrelaxe itzuli beharko da. Horrela ez baldin bada, bezeroari 20 €-ko zenbatekoa kobratuko zaio betetze-gastuarengatik eta falta den erregaia litroko 2,20 €-ko prezioan. Errentaria arduratuko da erregaiaren gastuez eta autokarabanaren funtzionamenduaz alokairuak irauten duen bitartean. 3.9 Ibilgailua hartu denetik desberdina den lekuan itzultzeko, errentatzailearekin akordio berezia beharko da, baita zerbitzu horri dagokion zenbatekoaren ordainketa ere. Hori autokarabana hartu baino lehen hitzartuko da.

 1. Erreserba

4.1. Erreserbak errentatzaileak berretsi ostean soilik izango dira lotesleak, 4.2. atalaren arabera. Alokairuko zentroak erreserbatutako ibilgailua kategoria edota plaza berbereko beste batekin, edo antzeko ezaugarriak dituen beste batekin ordezkatzeko eskubidea erreserbatzen du.

4.2. Errentatzaileak erreserbaren berrespena idatziz entregatu ostean, alokairuko zenbatekoaren % 30eko gordailua ordaindu beharko da, gutxienez 250 €, eskaintza loteslean adierazitako epean, gehienez zazpi eguneko epean izango da. Une horretatik aurrera, erreserba loteslea izango da bi aldeentzat. Errentariak epe hori bete ezean, erreserbak errentatzailearentzako loteslea izateari utziko dio. Bezeroak erreserba loteslea desegiten baldin badu, bezeroak ordaindu beharko ditu berretsitako lehen erreserbatik aurrera kalkulatutako baliogabetze-tasa hauek:

Bezeroak erreserba loteslea desegiten baldin badu, bezeroak ordaindu beharko ditu berretsitako lehen erreserbatik aurrera kalkulatutako baliogabetze-tasa hauek:

 • Alokairua hasi baino lehenagoko 50 egunetara arte 250 € kobratuko dira baliogabetze-gastu gisa.
 • • Alokairua hasi baino lehenagoko 49 eta 30 egun artean, alokairuko prezioaren % 30.
 • Alokairua hasi baino lehenagoko 29 eta 8 egun artean, alokairuko prezioaren % 80.
 • Alokairua hasi baino lehenagoko 7 egun baino gutxiagoan, edo ibilgailua erreserbatutako datan eta orduan jaso ezean, alokairuko prezioaren % 100.

4.3 Erreserbako aldaketak

Erreserbak gehienera jota alokairua baino 15 egun lehenagora arteko epean aldatu ahal izango dira, betiere, datan disponibilitatea egonez gero eta dagokion denboraldian indarrean dagoen tarifarekin. Erreserba berriaren datarik ez baldin badago, gordailua 6 hilabetera arte gordeko da erreserba berrirako.

 1. ORDAINKETA BALDINTZAK, fidantza

5.1 Erreserbako daten arabera aurrez ikusitako alokairuko prezioa errentatzaileak errentariari emango dion kontuan sartu beharko da, beranduenera jota alokairuaren hasiera baino 40 egun lehenago arte.

5.2 Ibilgailua hartzeko unean, errentariak 800 €-ko kopurua ordaindu beharko du kreditu-txartelaren bidez, fidantza gisa, eta kontratu honen betebeharrak zorrotz bete izanaren berme gisa. (MasterCard edo Visa).

5.3 Epe laburreko erreserben kasuan (alokairuko data baino 14 egun gutxiago), alokairuaren guztizko prezioa ordaindu beharko da.

5.4 Ibilgailua enpresa errentatzaileko arduradun batek aztertu ostean itzuliko da fidantza. Hain zuzen ere, arduradunak, okerreko erabilera izan delako ibilgailuak kalteak baldin baditu, bezeroak zer zenbateko ordaindu beharko duen esango du. Zenbateko hori jarritako fidantzatik kenduko da, eta errentariak aldea ordaintzea onartuko du kalteen kostuak jarritako fidantzaren balioa gainditzen baldin badu. Kalteak berehala baloratzea ezinezkoa baldin bada, errentatzaileak 40 egun izango ditu likidazioa egiteko, eta hala baldin badagokio, fidantza itzultzeko edo horren eta kalteen kostuaren arteko aldea eskatzeko. Ezbeharra gertatuz gero, fidantzatik kenduko da arrisku orotarako aseguruaren frankiziaren zenbatekoa.
Errentariari aurrez ordaindutako alokairuaren prezioaren konpentsazioa ordaindu behar izanez gero, zenbateko hori fidantzarekin batera itzuliko da.

5.5 Errentariak errentatzaileari espresuki hauek ordaintzeko konpromisoa hartzen du:

 • Ibilgailua itzultzeko unean, kilometro kopuruaren zenbatekoa hiru eguneko alokairuetarako, indarrean dagoen tarifaren arabera, edota Alokairuko Baldintza Orokor horien aplikaziotik sortutako aparteko karguak (alokairuko 1.200 km-ko muga, 0,30 €-ko aparteko kilometroa).
 • Sortuko diren aparteko karguak, ibilgailua, errentatzailearen baimenik gabe, beste lekuren edo hiriren batean uzten baldin bada.
 • Edozein trafiko ara-haustetatik edo beste edozein motakotatik eratorritako isun mota ororen, gastu judizialen eta estrajudizialen zenbatekoa, ibilgailuaren kontra zuzendutakoak, alokairuko kontratu honen indarralditik eratorritakoak, errentatzailearen erruarengatik sortu ez baldin badira behintzat.
 • Errentariaren erruz ibilgailua atxiki edo enbargatuz gero, gastu guztiak errentariaren kargu izango dira, baita ibilgailuaren ibilgetzeak irauten duen bitartean enpresa errentatzailearen lortu gabeko irabazia ere.
 • Kontratu honen arabera errentariak zordundutako kopuruen erreklamazioan errentatzailearen gain geratutako gastuak (baita Abokatuen eta Prokuradoreen ordainsariak ere).
 • Ibilgailuak arrisku orotarako asegurua du frankiziarekin (ez ditu errentariaren eta laguntzaileen efektu pertsonalak biltzen, ez eta barnean sortutako kalteak ere). Istripua edo lapurreta gertatuz gero, errentariak bere gain hartuko du istripuagatiko 800 €-ko zenbatekoa.

5.6 Errentaria ordainketetan atzeratzen baldin bada, berandutze-interesak aplikatuko dira, indarrean dauden lege-xedapenekin bat etorriz.

 1. IBILGAILUA ENTREGATZEA ETA ITZULTZEA

6.1. Bidaia hasi baino lehen, errentariak errentatzailearen pertsonal teknikoak entrega-puntuan emango dizkion jarraibideak jarraitu beharko ditu. Bertan deskribatuko dira ibilgailuaren egoera eta bi alderdiek sinatu beharko dutela. Errentatzaileak ibilgailua entregatzeari uko egin ahal izango dio ibilgailuaren ikuskapena egiten den arte.

6.2. Ibilgailua itzultzean, errentariak, alokairuko zentroko langileekin batera, autokarabanaren azken berrikusketa egin beharko du. Itzulketa-akta egingo da eta errentatzaileak eta errentariak sinatu beharko dute. Errentatzaileak 48 ordu ditu ibilgailua jasotzean ikusgarriak ez diren kalteak antzemateko (frankizia itzuli baino lehen). Errentariari epe horretan jakinarazi beharko dio. Entrega-aktan ageri ez diren, baina tailerrean egingo den ondorengo kontrolean antzematen diren kalteak errentariaren kontura izango dira. Itzulketa-akta ez sinatzeak ez du errentaria erantzukizunetik salbuetsiko.

6.3 Oro har, ibilgailuak astelehenetik ostiralera entregatuko dira, 16:00etatik 18:00etara; itzulketak astelehenetik ostiralera goizeko 9:00etatik 11:00etara. Alokairuko kontratuan ageri diren ordutegiak adostutakoak direla ulertuko da. Ordutegitik kanpo entregak eta itzulketak egin ahal izango dira, eskaerapean, aparteko karguarekin. Entregaren eta itzulketaren egunak, biak batera, egun bat osatuko dute, betiere, orotara ez baldin badira 24 orduak gainditzen edo errentatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik gainditzen baldin badituzte soilik.

6.4 Itzulketan izandako atzerapenak, baimendu gabekoak, kontratuan aplikatutako kopuruaren hirukoitza den eguneko tarifarekin zigortuko dira. Adostutako egunean itzultzea eragotziko duen ezinbesteko kausa justifikatu oro berehala jakinarazi beharko zaio errentatzaileari, hark onar dezan; kontrako kasuan, baimendu gabeko atzerapentzat hartuko da.

6.5 Errentariak errenta luzatu nahi baldin badu, errentatzaileari eskatu beharko dio kontratua amaitu baino gutxienez hiru egun lehenago. Luzapenaren aldi bateko berrespena errentatzaileak une horretan dituen aukeren araberakoa izango da. Ondorioz, errentatzaileak ez du aurretiazko inolako konpromisorik onartuko.

6.6 Alokairuko datak aldatuz gero, errentariak aurrez jakinarazi beharko du. Baldintza hori ez betetzeak errentatzaileari ibilgailuaz arduratzeko edo judizialki eskatzeko ahalmena ematen dio. Errentatzaileak, kontratuaren indarraldian zehar, edozein unetan, ibilgailuaren itzulketa izateko eskubidea du erreserbatuta, betiere, ibilgailuaren erabilera bertan ezarritakoarekin bat etorriko ez balitz.

6.7 Alokairua amaitu delako ibilgailua itzultzean, errentaria ibilgailuaren ikuskapenean aurrez aurre ez dagoenean hari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta, postontziaren bidez itzultzea edo disponibilitaterik eza, eta ibilgailuan kalteak antzematen direnean, errentariak errentatzailearen langileek egindako ikuskapenaren ondoriozko kalteen balorazioa onartuko du.

6.8 Ibilgailua barnetik garbi itzuli beharko da, eta ur zikinen eta WCko deposituak garbi egon beharko dute itzultzean. Kontrako kasuan, tarifa hauek aplikatuko dira:

 • Barneko garbiketa: 100 €.
 • WC depositua hustea: 100 €.
 • Ur zikinen depositua hustea: 100 €.
  • 6.9 Edateko uraren depositua dieselarekin edo beste erregairen batekin betetzeak, edo dieseleko depositua urarekin edo beste erregairen batekin betetzeak 800 €-ko zigorra eragingo du.

   1. DEBEKATUTAKO ERABILERAK, MANTENTZEKO ETA BABESTEKO OBLIGAZIOAK

   7.1 Errentariak aitortzen du ibilgailua baldintza mekaniko ezin hobeetan jaso duela, beharrezko dokumentazioarekin eta beharrezko tresna, pneumatiko eta osagarriekin, eta egoera onean zaintzeko konpromisoa hartzen du. Era berean, indarrean dagoen Zirkulazio Kodean uneoro deskribatutako betebeharrak eta mugak errespetatzeko konpromisoa hartzen du. Gainera, hauetarako obligazioa du:

   1. Ez du bera ez den edo zehazki baimenduta ez dauden beste pertsonek gidatzea baimenduko.
   2. Ez du ibilgailuko dokumentazioan zehaztutako bidaiari kopurua baino gehiago eramango.
   3. Ez du berriz alokatuko eta ez ditu pertsonak helburu komertzialekin garraiatuko; era berean, ez du kontratuan txertatu gabeko beste erabilerarik emango.
   4. Ez du inolako salgai motarik, drogarik, produktu toxikorik edo sukoirik garraiatuko.
   5. Ibilgailuaren erabilera ez die hirugarrengoei lagako doan edo irabazi-asmoekin, eta ez die gaizkileei lagunduko.
   6. Ez dituzte delituak egingo, nahiz eta horiek gertaeren lekuan indarrean dagoen legediaren arabera soilik zigortuak izan.
   7. Ibilgailua ez dute alkoholak, drogek, nekeak edo gaixotasunak eragindako baldintza fisiko urrituekin gidatuko.
   8. Ez dira bide-saretik edo egokia ez den lursail orotatik kanpo ibiliko. Ibilgailuarekin ez dute kirol-probetan, erresistentzia-probetan, lasterketetan edo kaltetu dezaketen beste batzuetan parte hartuko.
   9. Ez dute beste ibilgailu edo atoi batzuk bultzatzeko edo atoian eramateko erabiliko.
   10. Ez diote kilometro-kontagailuari zigilua kenduko edo ez dute manipulatuko. Horrekin lotutako matxuraren bat izanez gero, errentatzaileari jakinarazi beharko diote berehala.
   11. Errentariak, errentan hartutako ibilgailuarekin, herrialde hauetan soilik zirkulatzeko baimena du:
Alemania, Andorra, Austria, Belgika, Kroazia, Txekiar Errepublika, Danimarka, Estonia, Eslovakiar Errepublika, Eslovenia, Espainia, Finlandia, Frantzia, Britainia Handia, Grezia, Herbehereak, Hungaria, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxenburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portugal, Suedia eta Suitza, Monako, San Marino eta Liechtenstein.
Zerrendan ez dagoen herrialderen batera bidaiatzeko, kontsultatu gurekin.
   12. Debekatuta dago gerran edo gatazka armatuan dagoen edozein herrialdetara bidaiatzea.
   13. Ibilgailua erabiltzen ez denean, ondo aparkatuta eta zainduta eduki beharko da eta izozteetatik, harri-erauntsietatik edo kalte handiak eragin ditzakeen beste fenomeno atmosferiko orotatik babestu beharko da.
   14. Errentariak debekatuta izango du ibilgailuaren ezaugarri tekniko oro, giltzak, sarrailak, ekipamendua, edo ibilgailuaren tresnak edota osagarriak aldatzea, baita ibilgailuaren barneko edota kanpoko itxuraren aldaketa oro egitea ere, errentatzaileak idatziz espresuki hala baimendu ezean behintzat. Artikulu hau hautsiz gero, errentaria arduratuko da ibilgailua jatorrizko egoerara berregokitzeko gastu guztiez. Era berean, guztiz konpondu arte ibilgailua ibilgetuta edukitzeagatiko kalte-ordaina ordaindu beharko du.

   7.2 Ibilgailua zaindu egin behar da eta erabilera egokia eman behar zaio. Bestalde, ondo itxi behar da. Kontuan hartu beharko dira arau teknikoak, baita erabilerarako garrantzitsuak diren xedapenak ere. Ibilgailuaren egoera kontrolatu beharko da, batez ere, uraren eta olioaren egoera, baita pneumatikoen presioa ere. Errentariak erregularki egiaztatuko du alokairuko autokarabana segurtasunez zirkulatzeko egoera onean dagoen.

   7.3 Ibilgailu guztietan debekatuta dago erretzea. Lagun egiteko animaliak eraman ahal izango dira, betiere, errentatzaileak horretarako baimena eman baldin badu. Garbiketa-gastuak, 100 €, ez-betetze orotatik eratorritakoak, errentariaren kargura izango dira. Era berean, azken horrek bere gain hartu beharko ditu aireztapenarekin edo tabako-usaina kentzetik eratorritako gastuak, baita arrazoi hori dela eta denbora batean ibilgailua alokatzeko ezintasunak sortutako galerak ere.

   7.4 Egiaztatuz gero aurreko 7.1., 7.2. y 7.3 ataletako xedapenak hautsi direla, errentatzaileak berehala hautsi ahal izango du alokairuko kontratua.

   7.5 Errentariak giltzak galtzeak 250 € ordaintzea dakar berekin. Giltzak ordezkatzearen kostua izango da hori.

   1. ISTRIPUA IZANEZ GERO JARRAITU BEHARREKO JOKABIDEA

   8.1 Istripua, lapurreta, ebasketa, sutea edo ehizeko animaliek eragindako kalteak gertatuz gero, errentariak berehala jakinarazi beharko dio poliziari eta errentatzaileari, alokairu-zentroko telefono-zenbakira deituta (telefonoa alokairuko kontratuan ageri da). Beranduenera jota istripu-egunaren hurrengo lan-egunean deitu beharko da eta ibilgailuari, eta egonez gero, hirugarrengoei eragindako kalteen argazkiak bidali beharko dira. Ez dira kontrako nahiak onartuko.

   8.2 Inoiz ez da aitortuko edo aurre-epaituko gertaeraren erantzukizuna, “Istripuen Aitorpen Adiskidetsua” izan ezik. Errentariak aurkako alderdiaren eta lekukoen datu guztiak eduki beharko ditu. Errentariak, istripuaren xehetasunekin batera, jakinarazitako epean, errentatzaileari igorriko dio. Kontrako alderdiaren kulpagarritasuna izanez gero, agintariei berehala jakinarazi beharko zaie istripua. Istripuaren jakinarazpena behar bezala BETETA ETA SINATUTA entregatu beharko da, beranduenera jota ibilgailua errentatzaileari itzultzeko unean. Dokumentuak inplikatutako pertsonen izena eta helbidea txertatu beharko ditu, baita gidabaimeneko datuak, aurkakoaren datuak Aseguru Konpainiaren izenarekin eta poliza-zenbakiarekin, izan daitezkeen lekukoen datuak, eta eragindako ibilgailuen matrikulak ere.

   8.3 Ibilgailua lapurtuz gero, eskuduntza duen agintaritzari berehala jakinaraziko zaio eta salaketaren kopia igorriko zaio errentatzaileari, ibilgailuaren giltzekin batera, 24 orduko gehieneko epean; kontrako kasuan, ondoriorik gabe geratuko dira kontratatutako aseguruak eta estaldurak.

   8.4 Aurkakorik gabeko kalteetan ere, larritasuna edozein izanda ere, errentariak errentatzailearentzako txosten zabal bat idatzi beharko du zirriborroarekin batera. Errentariak ez baldin badu txostena egiten – arrazoia edozein izanda ere–, eta horrela, aseguru-konpainiak kalteak ordaintzea eragozten baldin badu, errentariak dagokion zenbatekoa osotasunean ordaindu beharko du.

   8.5 Ezingo da ibilgailua utzi hura babesteko eta zaintzeko neurri egokiak hartu gabe. Behar izanez gero, jarri harremanetan aseguru-enpresarekin kontratatutako Errepidean Laguntzeko Konpainiarekin.

   8.6 Errentariak neurri horietako batzuk ez baldin baditu betetzen, aplikagarriak baldin badira, errentatzaileak errentariaren arduragabekeriak eragindako kalte-galerak eska diezazkioke errentariari, baita enpresa errentatzailearen lortu gabeko irabazia ere ibilgailuaren ibilgetzeak irauten duen bitartean.

   8.7 Istripua jakinarazten den unetik, enpresa errentatzaileak errentariari ibilgailua enpresa errentatzailearen instalazioetara edo esleitzen zaion konponketa-tailerrera itzultzeko jakinarazteko eskubidea du.

   1. AUTOKARABANAREN KALTEAK

   9.1 Baztertuta geratuko dira errentatzaileari egotzi ezin zaizkion kalteengatik errentariaren kalte-galerengatiko kalte-ordainetarako eskubideak.

   9.2 Ibilgailua itzultzean, errentariak errentatzaileari idatziz jakinarazi beharko dizkio alokairu-aldia hasi ostean autokarabanan edo ekipamenduan antzemandako kalteak. Ondoren jakinarazitako kalteen kasuan, baztertuta geratuko dira kalte-galerengatik kalte-ordainak jasotzeko eskubideak, nahi hori bistakoa ez den kalteren batek eragindakoa ez baldin bada behintzat.

   1. KONPONKETAK, ORDEZKO IBILGAILUA

   10.1 Ibilgailuaren ohiko gastatze mekanikoa errentatzaileak hartuko du bere gain. Ibilbidearen iraupenak edo errepideko egoerak hala aholkatzen dutenean, beharrezko mantentze-lanak egingo dira txasisaren-motorraren markaren zerbitzu ofizialean.

   10.2 Ibilgailuaren funtzionamenduan anomalia jakinarazten duen argiren bat pizten denean, gelditu ibilgailua ahalik eta azkarren. Kasu horretan, errentatzailearekin edo errentatzaileak hitzartutako Asistentzia Konpainiarekin, eta horrekin bakarrik jarri beharko da harremanetan, eta txasisaren-motorraren markako zerbitzu ofizialera joan beharko da modu esklusiboan, errentatzaileak zehazki kontrakoa baimentzen ez badu behintzat.

   10.3 Errentariak beharrezkoak diren konponketak enkargatu ahal izango ditu funtzionamenduan segurtasuna eta alokairu-aldian ibilgailuaren zirkulazioa bermatzeko, eta ezingo du 150 €-ko kopurua gainditu. Horretarako, errentatzailearen onarpena soilik eduki beharko da. Errentatzailearen gain geratuko dira konponketaren gastuak, errentariak jatorrizko frogagiriak eta aldatutako piezak ematen baldin badizkio, betiere, errentariak kalteari erantzuten ez baldin badio, 11. atalaren arabera. Arau horretatik baztertuta geratu dira pneumatikoei eragindako kalteak.

   10.4 Errentatzaileari egotz dakiokeen kaltea dela eta ezaugarri horiek dituen konponketa behar izanez gero, eta errentaria ez balitz arduratuko konpontzeaz, errentariak berandutzarik gabe jakinarazi beharko dio errentatzaileari uneko kaltea eta konpontzeko arrazoizko epea eman beharko dio. Errentatzailea ez da konponketa egiteko garaian atzerapena ekarriko duten herrialde bakoitzeko baldintza zehatzen erantzule izango (esate baterako, azpiegitura).

   10.5 Bidaiari-lekuko elementuek matxuraren bat izanez gero, errentariak berehala jakinarazi beharko dio errentatzaileari. Errentatzaileak konpontzeko behar diren jarraibideak emango dizkio.

   10.6 Errentaria errudun izanda autokarabanak kalte larriak jasaten baditu edo ibilgailua denbora luzez ezingo dela erabili aurrez ikusten baldin bada, edo ibilgailua zirkulaziotik kendu behar baldin bada, errentariak ez du beste ibilgailu batekin ordezkatzeko eskubiderik izango, ez eta uneko kontratuko erabilerari dagokion guztizko zenbatekoaren edo zenbateko proportzionalaren itzulketa egiteko eskubiderik ere.

   1. ERRENTARIAREN ERANTZUKIZUNA, ARRISKU OROTARAKO ASEGURUA

   11.1 Arrisku orotarako aseguruaren printzipioen arabera, osoko kalteak gertatu baldin badira, errentatzaileak errentaria kalte materialen erantzukizunetik salbuetsiko du istripuko 800 €-ko frankiziarekin. Zenbateko hori errentariaren gain geratuko da.

   11.2 Errentaria inola ere ez da istripu baten edo arduragabeko jokabidearen ondorioa izan diren bere erantzukizunetatik (zibilak, administrazio arlokoak, penalak edo edozein motatakoak) salbuetsita geratuko.

   11.3 Errentariak 8. ataleko puntu guztietan adierazitako arauren bat hausten badu 11.1 atalean adierazitako erantzukizunaren salbuesleak ez du eraginik izango.

   11.4 Errentariak kaltea aurrez pentsatuta edo modu arduragabean eragin baldin badu 11.1 atalaren erantzukizun-salbuespena ez da egokia izango.

   11.5 Era berean, errentariak, jokabide engainagarriaren kasuan, kasu hauetan erantzun beharko du:

   1. Errentariak ez baldin baditu zirkulatzen ari den herrialdeko arauak eta indarrean dagoen zirkulazio-kodea errespetatzen.
   2. Kalteak droga edo alkoholaren eraginpean egonda ausarkeriaz gidatzeagatik izan direnean.
   3. Errentariak edo errentariak ibilgailua utzi dion gidariak istripua izan ondoren ihes egiten baldin badu.
   4. Errentariak, 8. atalean ezarritako betebeharraren kontra, istripua izanez gero, ez baldin badio poliziari jakinarazten, arau-hauste horrek kaltearen arrazoiak egiaztatzeko garaian eta azken horren irismenean eragin ez duen kasuetan salbu.
   5. Errentariak, 8. atalean ezarritako betebeharrak hausten baldin baditu, arau-hauste horrek kaltearen arrazoiak egiaztatzeko garaian eta azken horren irismenean eragin ez duen kasuetan salbu.
   6. Kalteak 7.1. atalean ezarritako debekatutako erabilerarengatik baldin badira.
   7. Kalteak 7.2. atalean ezarritako betebeharraren arau-hauste batetik baldin badatoz.
   8. Kalteak errentariak ibilgailua utzi dion baimendu gabeko gidari batek eragin baldin baditu.
   9. Kalteak ibilgailuaren dimentsioa kontuan ez izateagatik eragin baldin badira (altuera, zabalera, luzera).
   10. Kalteak aparteko kargari dagozkion xedapenak ez betetzearekin lotuta baldin badaude.

   11.6 Errentariaren gain izango dira errentatzaileari erreklamatutako ibilgailuaren erabilerarekin zerikusia duten gastu, tasa, isun eta zigor guztiak, errentatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiak ez baldin badira behintzat.

   11.7 Errentari gehiago egonez gero, horiek zordun solidario gisa erantzungo dute.

   1. ERRENTATZAILEAREN ERANTZUKIZUNA, PRESKRIPKZIOA

   12.1 Errentatzaileak ibilgailua egoera ezin hobean entregatuko dio errentariari, ondo funtziona dezan beharreko egiaztapen eta mantentze-lan guztiak eginda. Ez da ibilgailuaren ohiko kaltetzea dela eta, mekanikako akatsen edo matxuren erantzulea izango. Gainera, ez da akats edo matxura horien eraginez, zuzenean edo zeharka, sortutako gastuen, atzerapenen edo kalteen erantzulea izango.

   12.2 Halabeharrez, ustekabeko edo errentatzailearenak ez diren arrazoiak direla eta, ibilgailua ezingo balitz hitzartutako datan entregatu, horrek ez du inolako kalte-ordainak jasotzeko eskubiderik emango, errentatzaileak errentariari erreserba-kontzeptu gisa emango dion ordaindutako kopuruaren itzulketa izan ezik.

   12.3 Errentatzaileak, errentariaren aurrean, ez du inolako erantzukizunik hartuko autokarabanaren alokairualdian errentatzailearen lokaletan doako aparkalekuan dagoen errentariaren autoaren gainean.

   12.4 Engainua eta arduragabekeria larria gertatu bada, errentatzaileak modu mugagabean erantzungo du. Arduragabekeria arina izanez gero, errentatzaileak modu mugatuan soilik erantzungo die kontratuan ezarritako aurrez ikus daitezkeen kalteei, kontratuaren helburua lortzeko betetzea oso garrantzitsua den betebeharra hausten den neurrian (betebehar kardinala). Erantzukizun-neurri hori baliozkoa izango da baita ere kontratua egiteko garaian zerbitzuak eskaintzeko trabak sortzen diren kasuetan.

   12.5 Baliozkoak izango dira alokairualdia hasteko garaian alokairuko zentroan ikusgai egongo diren Baldintza Komertzial Orokorrak.

   1. JURISDIKZIOA

   Autokarabanaren alokairuko kontratuarekin zerikusia duten edo hortik eratorritako auzien kasuan, jurisdikzioa dagokion alokairuko zentroarena izatea adostu da.